Found five shoji kumiko 3d models

cg-trader
$8
...lanma mitsukude ranma sakura screen shoji washitsu kumiko collection a 3d...
cg-trader
$6
...lanma ranma sanju sayagata screen shoji shokko washitsu kumiko collection b...
cg-trader
$6
...kumico kumiko lanma ranma screen shoji tsumiishi washitsu kumiko collection c...