Found two learjet45 3d models

turbo-squid
$5
...learjet 45 turbosquid learjet45 learjet 45 air plane private...