3d model database logo

Found one pov extinguisher3d 3d models.

free
tf3dm
Fire extinguisher3d model