3d model database logo

Found two makovaya 3d models.

$84
turbo-squid
Makovaya ( Vray )
$49
turbo-squid
Kitchen Makovaya