3d model database logo

Found three gramercy rori 3d models.

$20
cg-trader
Gramercy Rory Lamp 3D model
$1
3ddd
Gramercy rory lamp
$8
3d-sky
Gramercy rory lamp