3d model database logo

Found one globe pov 3d models.

free
oyonale
Globe (POV-Ray)