3d model database logo

Found two bie 1 3d models.

$125
cg-trader
2004-09-01 tian jia hu bie shu 1 3D model
$159
cg-trader
2004-11-02 yang ma dao bie shu 1 3D model