3d model database logo

Found three anatomy academy 3d models.

$20
3d-ocean
Woman body anatomy
$20
3d-ocean
Woman body anatomy
free
thingiverse
The Frog Dissection Kit